GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V HC SPARTA PRAHA

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) jsou vydány za účelem poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje HC Sparta Praha a.s., IČ 618 60 875, se sídlem Za elektrárnou 419/1, Bubeneč, 170 00 Praha 7 („HC Sparta Praha“), zpracovává o fyzických osobách (vyjma zaměstnanců) při své činnosti. Informační povinnosti vyplývající z GDPR ve vztahu k zaměstnancům HC Sparta Praha a.s. jsou předmětem oddělené dokumentace.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) za účelem splnění informační povinnosti společnosti HC Sparta Praha jakožto správce ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.

A. INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je HC Sparta Praha a.s., IČ 618 60 875, se sídlem Za elektrárnou 419/1, Bubeneč, 170 00 Praha 7.

B. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

 • a. zpracování je nezbytné pro realizaci práv a povinností ze smluvního vztahu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm b) GDPR, zejména 1.) plnění smluv s obchodními partnery; 2.) plnění smluv se zákazníky v souvislosti s prodejem vstupenek, permanentních vstupenek, VIP vstupenek, karet KOTEL atp.
 • b. zpracování je nezbytné pro realizaci práv a povinností vyplývajících z pravidel spotřebitelské soutěže, pro organizaci a vyhodnocení soutěže a předání výhry vítězi soutěže
 • c. na základě souhlasu subjektu údajů pro marketingové účely v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 • d. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů HC Sparta Praha, a to tak, aby byly chráněny zájmy a základní práva a svobody fyzických osob v – to se týká provozování kamerového systému v Tipsport areně v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a dále údajů o chování fyzických osob na internetových stránkách www.hcsparta.cz, které jsou zpracovávány za účelem sběru informací, které budou následně využity při zlepšování internetových stránek a služeb HC Sparta Praha pro jejich zákazníky, budou sloužit jako podklad při vytváření statistik sledování návštěvnosti www.hcsparta.cz a jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy, ale i předcházení útokům na internetové stránky www.hcsparta.cz a ohrožení jejich funkčnosti i bezpečnosti osobních dat

C. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemcem osobních údajů je HC Sparta Praha.

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny zejména osobám poskytujícím HC Sparta Praha IT služby, provozovateli O2 areny či poskytovateli marketingové platformy, prostřednictvím které dochází k rozesílání newsletterů a jiných obchodních sdělení. Osobní údaje mohou být dále zpracovávány na základě pověření ze strany HC Sparta Praha společností zajišťující pro HC Sparta Praha provoz a správu systému pro prodej vstupenek [ARIT s.r.o., IČ: 26747804, Bestsport a.s. IČ: 24214795, Clever Monitor s.r.o., IČ: 24802077, IRSnet CZ s.r.o., IČ: 267 32 122]

Veškeré tyto osoby HC Sparta Praha prověří, aby bylo zajištěno, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Osobních údajů. S těmito osobami budou uzavřeny písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Osobních údajů a dodržení standardů HC Sparta Praha pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.

V odůvodněných případech mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánů veřejné správy či obdobným institucím (např. finanční úřady, banky, pojišťovny, soudy, orgány činné v trestním řízení).

D. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Údaje ve vztahu k zákazníkům (držitelům permanentek a jiných karet, účastníkům soutěží atp.): jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa
 • Údaje ve vztahu k našim obchodním partnerům – fyzickým osobám: titul, jméno, příjmení, IČ, DIČ, fakturační adresa, kontaktní adresa
 • Údaje ve vztahu k obchodním partnerům – kontaktní údaje zástupce právnické osoby: titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa
 • Údaje ve vztahu ke kamerovému systému: obrazový záznam z kamerového systému zachycující podobu a chování / jednání monitorovaných osob

E. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Osobní údaje nejsou předávány do žádné třetí země nebo mimo EU/EHP. Pokud by mělo dojít k předání mimo EU/EHP a současně do zemí, které nesplňují podmínky rozhodnutí Evropské komise o tzv. Privacy Shield, vyžádáme si váš souhlas.

F. DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

Osobní údaje bude HC Sparta Praha zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností HC Sparta Praha podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od ukončení smluvního vztahu.

G. PRÁVA FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má každá fyzická osoba následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

 • Máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále máte právo požádat o kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.

Právo na opravu osobních údajů

 • V případě, že jsou vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)

 • Pokud (i) vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností, musí správce vaše osobní údaje vymazat.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

 • Nastanou-li v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je správce povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 • Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost osobních údajů

 • V případě, že je prováděno automatizované zpracování osobních údajů založené na smlouvě či vámi uděleném souhlasu, máte právo na poskytnutí údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Máte právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 • Pokud se domníváte, že při zpracování údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

H. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Osobní údaje fyzických osob nejsou v HC Sparta Praha předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

I. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POMOCÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Na internetových stránkách http://www.hcsparta.cz/zpracovává HC Sparta Praha osobní údaje prostřednictvím cookies. Více o cookies si přečtěte ZDE.

J. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje získává HC Sparta Praha v drtivé většině případů přímo od fyzických osob (zákazníků, smluvních partnerů, soutěžících atp.)

V případě online nákupu a rezervace vstupenek (permanentek a jiných karet), který se uskutečňuje prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal, získá HC Sparta Praha Osobní údaje poté, co je zákazník poskytne společnosti IRSnet CZ s.r.o., IČ: 267 32 122 (zejména vyplněním do formuláře) za účelem nákupu či rezervace vstupenky. Společnost IRSnet CZ s.r.o., IČ: 267 32 122 je v takovém případě zpracovatelem osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR, který se HC Sparta Praha smluvně zavázal zajistit ochranu osobních údajů a dodržování povinnosti mlčenlivosti.

K. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Databáze obsahující Osobní údaje jsou v HC Sparta Praha zabezpečený proti přístupu třetích osob a přihlašovací údaje jsou šifrovány silným algoritmem.

L. DOTAZY

Pokud vás zajímají podrobné informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou na adresu sídla HC Sparta nebo e-mailem na adresu gdpr@hcsparta.cz.

Upozornění:

Tento dokument je aktualizován k datu 8. 6. 2018. K tomuto datu doposud není v účinnosti zákon o zpracování osobních údajů jako tzv. adaptační zákon k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) HC Sparta Praha si vyhrazuje právo tento dokument dále měnit a upravovat v návaznosti na postup legislativních prací.

Pokyny Pořadatele HC Sparta Praha a.s.

Tyto Pokyny Pořadatele HC Sparta Praha a.s. (dále jen „Pokyny“) doplňují Návštěvní řád O2 areny, dostupný zde: https://www.o2arena.cz/pro-navstevniky/pravidla-pr... (dále jen „Návštěvní řád“), a to pro účely konání utkání v Extralize ledního hokeje České republiky v místě budovy O2 areny na adrese Českomoravská 2345/17a, 190 00 Praha 9 (dále jen „O2 arena“), pořádané společností HC Sparta Praha a.s., IČO: 61860875, jako pořadatelem utkání (dále jen „Pořadatel“). Všechny osoby, které vstupují na pozemky a do prostor O2 areny při konání utkání v Extralize ledního hokeje České republiky (dále jen „Návštěvník“) jsou povinny se řídit kromě Návštěvního řádu O2 areny i těmito Pokyny:

 • Návštěvník je povinen v odůvodněných případech (zejména při porušení Návštěvního řádu, Pokynů nebo v případě podezření, že mu byl uložen zákaz vstupu na zimní stadion) při vstupu i kdykoli během pobytu v O2 areně na vyzvání Pořadatele prostřednictvím pořadatelské služby prokázat svou totožnost. Pokud Návštěvník neuposlechne výzvy, je Pořadatel prostřednictvím pořadatelské služby oprávněn Návštěvníka do O2 areny nevpustit nebo ho z ní vyvést.
 • Návštěvník je povinen podrobit se osobní bezpečnostní kontrole i kontrole svých zavazadel a jiných příslušenství s cílem zajistit bezpečnost osob i majetku v O2 areně. Kontrola může být provedena jak v rámci vstupní prohlídky, tak kdykoli během pobytu Návštěvníka v O2 areně. Pokud Návštěvník odmítne podrobit se kontrole, nebo pokud vnese nebo u něho bude nalezen některý ze zakázaných předmětů (zejména dle čl. 16 a 17 Návštěvního řádu) či jiný předmět způsobilý narušit bezpečnost a pořádek v O2 areně, je Pořadatel prostřednictvím pořadatelské služby oprávněn Návštěvníka do O2 areny nevpustit nebo ho z ní vyvést, případně zabavit dotyčný předmět.
 • Pořadatel je oprávněn uložit Návštěvníkovi časově ohraničený zákaz vstupu na akce Pořadatele do O2 areny v případě porušení Návštěvního řádu, Pokynů či jiného protiprávního jednání ve vnitřních prostorách i na přilehlých venkovních prostorách O2 areny ze strany Návštěvníka, a to maximálně na dobu 8 měsíců.
 • Pořadatel je oprávněn na akci pořádanou Pořadatelem odepřít vstup do O2 areny v zájmu zajištění bezpečnosti osobám:
  • které představují bezpečnostní riziko pro pořádanou akci Pořadatele.
  • kterým byl ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí zakázán vstup na pořádanou akci či akci podobnou z důvodu jejich závadného chování.
  • kterým byl ze strany jiných hokejových klubů působících na území České republiky zakázán vstup na zimní stadiony těchto klubů.
 • Vstupem do O2 areny či na přilehlé pozemky O2 areny bere Návštěvník na vědomí, že mohou být zpracovávány jeho osobní údaje i bez jeho výslovného souhlasu, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Pořadatele a vlastníka/provozovatele O2 areny, a to za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku v O2 areně, zajištění dodržování pravidel akcí, pořádaných Pořadatelem, vč. následné kontroly a zamezení vstupu do O2 areny osobám, které se dopouštějí na zimních stadionech či v obdobných zařízeních porušování návštěvních řádů či jiného protiprávního jednání. Zpracování těchto údajů může provádět jak vlastník/provozovatel O2 areny, tak Pořadatel, případně mohou na tomto zpracování spolupracovat a údaje si vzájemně za uvedenými účely předávat.
 • Informace o zpracování osobních údajů provozovatelem/vlastníkem O2 areny je uvedena zde: https://www.o2arena.cz/pro-navstevniky/ochrana-soukromi/.
 • Pořadatel je oprávněn osobní údaje získané dle čl. 5 těchto Pokynů předávat za stejným účelem následujícím subjektům: Českému svazu ledního hokeje z.s., Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje a dalším hokejovým klubům působícím na území České republiky (případně jejich nástupcům, ať už právním či organizačním).
 • Návštěvník bere na vědomí, že v případě porušení Návštěvního řádu, Pokynů či jiného protiprávního jednání ve vnitřních prostorách i přilehlých venkovních prostorách O2 areny bude Pořadatel pro účely zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku zpracovávat následující osobní údaje Návštěvníka: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové, obrazově zvukové či zvukové záznamy, popis jednání v rozporu s Návštěvním řádem, Pokyny či jiného protiprávního jednání a údaje o přijatých opatřeních a uložených sankcí.
 • Návštěvník bere na vědomí, že kdykoliv během pobytu v O2 areně mohou být pořizovány fotografie, obrazové, obrazově zvukové a zvukové záznamy návštěvníků, protože O2 arena je monitorována kamerovým systémem.
 • Návštěvník zakoupením vstupenky na utkání v Extralize ledního hokeje České republiky konané Pořadatelem v O2 areně vyjadřuje souhlas s těmito Pokyny a zavazuje se jimi řídit.
AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Čtyři sparťané zabojují o MS! Lídr juniorů jede

Vydražte si hrané dresy ze sezony 2023/2024

Řepík: Chtěli jsme finále, ale cíl jsme nesplnili

Krejčík: Vždycky nám chyběl kousek